Nowe domeny | Wszystkie domenyUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Umowa)


Zawarta pomiędzy:


NAZWA.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000440706, NIP 6342813821, zwaną dalej Procesorem
a
Klientem (będącym Kupującym nabywającym usługi Hostingu w rozumieniu Regulaminu serwisu internetowego Nazwa.info dostępnego w Serwisie nazwa.info), zwanym dalej ADO.


§1 Postanowienia Ogólne


W związku z zawarciem przez Strony Umowy Usługi Hostingu na podstawie Regulaminu serwisu internetowego Nazwa.info dostępnego w Serwisie nazwa.info lub innego regulaminu lub umowy w zakresie usług świadczonych przez Procesora (Umowa Główna) Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.


ADO przekazuje Procesorowi do przetwarzania dane (Dane), w stosunku do których to danych ADO pełni rolę administratora danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Przetwarzanie Danych przez Procesora odbywa się na zlecenie ADO, co oznacza, że każde przetwarzanie Danych odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenia ADO, w szczególności zawarte w Umowie Głównej, a także wyrażone przez zamówienie kolejnych usług.
Dane przetwarzane są celu realizacji Umowy Głównej i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.


§2 Oświadczenia i zapewnienia Stron


ADO oświadcza i zapewnia, że:

 1. jest administratorem danych osobowych – w stosunku do Danych – w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 2. posiada podstawy prawne przetwarzania Danych, a powierzenie Procesorowi danych do przetwarzania nie naruszy praw podmiotów tych danych, przepisów prawa (w szczególności RODO) czy jakichkolwiek praw osób trzecich;
 3. dane udostępniane będą przez ADO wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej;
 4. powiadomi Procesora o wszelkich działaniach właściwych organów administracji publicznej, związanych z przetwarzaniem Danych przez ADO.


Procesor oświadcza i zapewnia, że:

 1. dane przetwarzane będą przez niego zgodnie z niniejszą Umową i przepisami prawa;
 2. przetwarzanie danych dokonywane będzie wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy Głównej;
 3. posiada stosowne polityki ochrony danych osobowych w zakresie dotyczącym powierzenia mu danych przez ADO;
 4. osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zobowiązane zostały do prawidłowej ochrony tych danych – zgodnie z politykami ochrony danych Procesora oraz przepisami RODO, a także zostały zobowiązane do zachowania Danych w tajemnicy lub podlegają prawnemu obowiązkowi dochowania takiej tajemnicy;
 5. podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.


§3 Szczegółowe zasady realizacji Umowy


W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą:

 1. dane zwykłe;
 2. szczególne kategorie danych osobowych, tj. dane wymienione w art. 9 RODO jeśli wynika to z charakteru serwisu internetowego prowadzonego przez ADO;
 3. dane dzieci, tj. dane osób, które nie uzyskały pełnoletności jeśli wynika to z charakteru serwisu internetowego prowadzonego przez ADO.

W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą Dane następujących kategorii osób:

 1. Klienci ADO;
 2. Użytkownicy serwisu internetowego ADO jeżeli ADO prowadzi serwis internetowy na platformie Nazwa.info
 3. Pracownicy i współpracownicy, w tym kontrahenci ADO – o ile jest to niezbędne dla wykonania Umowy Głównej.

Przetwarzanie Danych odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy Głównej.


Procesor zobowiązuje się wdrożyć wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa (także przez RODO), w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Wdrażając odpowiednie środki, Procesor uwzględni stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzednim.


§4 Wsparcie i Nadzór ADO


Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Procesor w miarę możliwości pomoże ADO, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO - jeśli w danym przypadku ciążą one na ADO.


Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Procesor pomoże ADO wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, jeśli w danym przypadku ciążą one na ADO.


Procesor udostępni ADO wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia ADO lub upoważnionemu przez ADO audytorowi przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich – w sytuacji, gdy takie obowiązki ciążą na ADO.
W przypadku gdy wydane przez ADO polecenia w ocenie Procesora stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa Unii lub prawa polskiego – Procesor niezwłocznie poinformuje o tym ADO.


Procesor może odmówić przekazania ADO informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Procesora lub podmiotów trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe nie będące Danymi, jeśli informacje te mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami ADO).


§5 Podpowierzenie Danych


Procesor może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających (Podprocesor), tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą ADO.

ADO wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z Podprocesorów wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany Umowy i postanowienia ust. 3-4 niniejszego paragrafu stosuje się do niej odpowiednio. Szczegółowe dane podmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 mogą zostać udostępnione ADO na jego wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem, że Procesor może odmówić podania danych osobowych osób fizycznych, jeśli naruszałoby to ich prawa lub wolności.

Powierzenie przetwarzania Danych Podporcesorom niewskazanym w Załączniku nr 1 wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu ADO – w celu umożliwienia mu sprzeciwu, dokonanego nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem podpowierzenia. Zgłoszenie może zostać dokonane w szczególności w formie elektronicznej.

W przypadku braku sprzeciwu ADO przyjmuje się, że wyraził on zgodę na korzystanie z Podporcesora. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Procesor nie może powierzyć danych Podprocesorowi, którego sprzeciw dotyczy – jednocześnie Procesor będzie uprawniony do rozwiązania w takim przypadku Umowy Głównej, ze skutkiem natychmiastowym, a ADO nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

Procesor nałoży na każdego z Podprocesorów, w szczególności za pośrednictwem umowy, te same obowiązki ochrony Danych jak wynikające z Umowy, w szczególności obowiązek wdrożenia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

W przypadku niewywiązania się przez Podprocesora z ciążących na nim obowiązków w stosunku do Danych pełna odpowiedzialność wobec ADO za spełnienie obowiązków Podprocesora spoczywa na Procesorze.


§6 Usunięcie Danych


Procesor, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Danych na rzecz ADO, w szczególności w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy lub Umowy Głównej, w zależności od decyzji ADO:

 • usuwa Dane;
 • zwraca ADO wszelkie Dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie (chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych).

W przypadku wypowiedzenia Umowy Głównej ADO powinien przekazać Procesorowi decyzję, o której mowa w ust. 1, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. W przypadku braku przekazania takiej decyzji w tym terminie – przyjmuje się, że ADO nakazał Procesorowi usunięcie Danych (zgodnie z ust. 1 lit. a) i wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają wyłącznie ADO.


§7 Postanowienia Końcowe


Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy Głównej.


W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego, jak również postanowienia Umowy głównej.


Załącznik nr 1 – Lista Podprocesorów


ADO wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z następujących Podprocesorów:

 • Podwykonawcy Procesora, będący osobami fizycznymi, świadczący osobiście na rzecz Procesora usługi, w szczególności świadczący usługi w oparciu o umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną;
 • Podmioty prowadzące obsługę księgową i rachunkową Procesora;
 • Podmioty zaangażowane w wykonaniu usługi hostingu Procesora;